Hvem står bag forundersøgelsen?

 

Folketinget har besluttet at gennemføre en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Her på siden kan du læse mere om, hvem der er med i projektgruppen, og hvem der har ansvaret for de enkelte dele af undersøgelsen.

Projektgruppen
I projektgruppen deltager repræsentanter fra Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafikstyrelsen. De varetager den løbende kvalitetssikring af undersøgelserne, koordinering og sammenfatning af rapport m.v.

Selve forundersøgelsen er fordelt på i alt seks fokusområder:

  • Anlæg og miljø på land
  • Anlæg, konstruktion og miljø for kyst-til-kyst-forbindelsen
  • Overordnet koordinering af miljøscreeninger
  • Trafik
  • Finansiering
  • Samfundsøkonomi, klima og effekter på erhvervslivet

Læs mere om organiseringen af de seks arbejdsgrupper i hovedkommissoriet.

Kort om gruppens repræsentanter
Projektgruppens parter har hver især til opgave at gennemføre udvalgte dele af forundersøgelsen, som blandt andet omfatter kyst-til-kyst-delen af forbindelsen og infrastrukturen på land.

Vejdirektoratet: Har det overordnede ansvar for forundersøgelsen, herunder specifikt landanlæggene, der omhandler opgraderingen af infrastruktur mod henholdsvis Aarhus og København, samt den trafikale og samfundsøkonomiske analyse.

Vejdirektoratet har til dagligt ansvaret for de danske statsveje, som består af motorveje, en række hovedveje og mange af landets broer – i alt ca. 3800 km vej. Det udgør ca. fem procent af det samlede offentlige vejnet, men næsten halvdelen af al biltrafik i Danmark bliver afviklet på statsvejene.
Du kan læse mere om vejdirektoratet på deres hjemmeside.

Sund & Bælt: Har det overordnede ansvar for vej- og jernbaneanlæg, miljø for kyst-til-kyst-delen af forbindelsen, herunder Samsø, samt en finansiel analyse.

Sund & Bælt vedligeholder Danmarks største bro- og tunnelforbindelser – Storebæltsbroen, Øresundsbron og bygger den kommende Femernforbindelse, hvor forberedelserne til verdens længste sænketunnel på 18 km er gået i gang.
Du kan læse mere om Sund & Bælt på deres hjemmeside.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: Bidrager til forundersøgelsen med relevante analyser i forhold til den jernbanetekniske del, herunder køreplaner og mulige tekniske løsninger m.v.

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med ansvar for en lang række myndighedsopgaver bl.a. inden for områderne jernbane, vejtransport og kollektiv trafik samt opgaver inden for VVM-godkendelser.
Du kan læse mere om styrelsen på deres hjemmeside.