Forbindelsen på land

Hvis den faste forbindelse over Kattegat anlægges, vil der være behov for at etablere en række trafikanlæg på land. De skal sikre, at trafikken til og fra forbindelsen ledes videre til det eksisterende vej- og jernbanenet.

Vejen som en del af landskabet
Kattegatforbindelsens landanlæg placeres henholdsvis i Jylland, på Sjælland og eventuelt Samsø. En kattegatforbindelse er et meget stort og omfangsrigt projekt, som vil påvirke mange mennesker, natur, miljø og landskab. Det gælder både mens projektet bliver anlagt og når det er færdigt. Hvis projektet realiseres vil der bl.a. blive nye barrierer i landskabet i området, hvor der ikke tidligere har været vej og/eller baneanlæg. I forundersøgelsen vil det blive undersøgt på et overordnet niveau, hvad konsekvenserne for mennesker, natur og miljø er. Ligesom det vil blive undersøgt, hvordan man kan mindske dem, bl.a. ved at anlægge afværgeforanstaltninger. Eksempler på at mindske konsekvenserne kan ske ved at opsætte støjskærme, plante ny skov eller anlægge nye vandhuller etc. Der vil også blive udarbejdet landskabsmæssige vurderinger i forhold til projektets påvirkninger.

Overvejelser om jernbanens placering
I forundersøgelsen vil det samtidig blive undersøgt i, hvilket omfang vej- og jernbaneanlæg kan placeres i samme korridor eller om der er lokale forhold, som taler for særskilte forløb.

For jernbaneforbindelsen skal der undersøges anlæg af ny højhastighedjernbane med en dobbeltsporet jernbane, som indledningsvis undersøges for hastigheder på 200, 250 og 300 km/t, ligesom der undersøges en løsning med opgradering af den eksisterende jernbane.