Afrapportering af indledende linjeføringsovervejelser

af | mar 11, 2020

Første fase af forundersøgelserne, som både omfatter en vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat, er nu afsluttet.

Projektgruppen bestående af Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med rådgiver COWI afsluttet arbejdet med indledende linjeføringsovervejelser for projektet.

Resultaterne peger på, at det bl.a. på grund af hensyn til natur- og miljøforhold er for tidligt at foretage fravalg af de undersøgte hovedkorridorer. Der er derfor truffet beslutning om at afvente de videre undersøgelser af projektet, før antallet af hovedkorridorer indsnævres. Af vedlagte notat fremgår det, hvilke korridorer der vil indgå i den videre forundersøgelse.

Forundersøgelsens næste fase omfatter nærmere undersøgelser af anlægstekniske og natur- og miljømæssige forhold i linjeføringskorridorerne. Der skal desuden gennemføres trafikale, samfundsøkonomiske og finansielle beregninger, ligesom klimaeffekter ved både anlægs- og driftsfasen skal belyses. Den endelige afrapportering af hhv. en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse forventes ved udgangen af 2021. Der vil i 2020 blive inviteret til offentlige orienteringsmøder på Sjælland, på Samsø og i Jylland.

Læs om de indledende linjeføringsovervejelser for en Kattegatforbindelse her og se et kort over undersøgelsesområdet her